Anna Sobolewska

Prof. dr hab. Anna Sobolewska jest krytykiem, eseistką i historykiem literatury. Od 1974 r. związana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, najpierw jako doktorantka, a potem adiunkt i profesor w Pracowni Literatury Współczesnej, a ostatnio w Pracowni Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej. Prowadziła zajęcia z filmoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyróżnioną sferą jej zainteresowań badawczych jest poetyka doświadczeń wewnętrznych oraz wielostronne związki literatury i mistyki, zarówno mistyki sensu stricto, jak i świeckiej mistyki poetów i pisarzy XX w. Autorka książek: Polska proza psychologiczna 1945–1950 (1979), Mistyka dnia powszedniego. Poetyka doświadczeń wewnętrznych (1992), Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego (1997), Cela. Odpowiedź na zespół Downa (2002; nominacja do nagrody literackiej Nike 2003), Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach (2004 – wyróżnienie w Konkursie Literackim Fundacji Kultury), Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery? (2009) oraz Mistyka i mistyfikacje /2019/. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz – od czasu urodzenia córki Cecylii z zespołem Downa – w krajowych i zagranicznych stowarzyszeniach rodziców dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Mieszka w Warszawie.