Polityka prywatności

1. DEFINICJE
1.1 Administrator – Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sosnowskiego 4/30, 02-784 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000609783, NIP: 9512409760, REGON: 364059630.
1.2 Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.
1.3 Festiwal – X edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego organizowanego w dniach 4-10 sierpnia 2024 r. w Szczebrzeszynie oraz w Zamościu.
1.4 Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.5 Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
1.6 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
1.7 Serwis – strona internetowa prowadzona przez Fundację Sztuki Kreatywna Przestrzeń pod adresem https://stolicajezykapolskiego.pl/.
1.8 Uczestnik Festiwalu – każda osoba fizyczna biorąca udział w Festiwalu.
1.9 Użytkownik serwisu – każda osoba fizyczna korzystająca z usług albo funkcjonalności udostępnianych w serwisie.

2. PODSTAWY PRAWNE
2.1 Dane osobowe Użytkowników serwisu oraz Uczestników Festiwalu przetwarzane są zgodnie z:
2.1.1 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.);
2.1.2 ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
2.1.3 ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U. 2019 poz. 730);
2.1.4 innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dotyczą przetwarzane dane.

3. INFORMACJE PODSTAWOWE
3.1 Dane osobowe Użytkowników serwisu i Uczestników Festiwalu są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
3.2 Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu i Uczestników Festiwalu jest Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sosnowskiego 4/30, 02-784 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000609783, NIP: 9512409760, REGON: 364059630.
3.3 Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się:
3.3.1 pisemnie na adres jego siedziby: Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń, ul. Sosnowskiego 4/30, 02-784 Warszawa;
3.3.2 za pomocą adresu e-mail biuro.fskp@gmail.com.
3.4 Administrator dokłada wszelkich starań, aby:
3.4.1 przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
3.4.2 pozyskiwać dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie przetwarzać dalej w sposób niezgodnym z tymi celami;
3.4.3 zapewniać prawidłowość przetwarzanych danych oraz na bieżąco je aktualizować;
3.4.4 minimalizować ilość pozyskiwanych danych, poprzez zbieranie wyłącznie danych niezbędnych do realizacji poszczególnych celów;
3.4.5 przetwarzać dane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo;
3.4.6 przechowywać dane osobowe w formie umożliwiającej ich identyfikację oraz przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w ramach których dane te są przetwarzane.
3.5 Administrator, w sposób świadomy, nie pozyskuje danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli stwierdzi, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła mu swoje dane osobowe, natychmiast je usunie.
3.6 Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
3.7 Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników serwisu oraz Uczestników Festiwalu poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. Jednakże upublicznione, przy wykorzystaniu mediów, dane osobowe Uczestników Festiwalu, zwłaszcza w postaci wizerunku, będą dostępne na całym świecie.
3.8 Serwis nie korzysta z plików cookies, w celu identyfikacji osób fizycznych i przetwarzania ich danych osobowych.

4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
4.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu dokonujących rejestracji na warsztaty i koncerty muzyczne organizowane w ramach Festiwalu, w celu realizacji zapisu.
4.1.1 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4.1.2 Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania rejestracji, a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji.
4.2 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu, którzy wesprą akcję “czytasz? wspieraj!”, w celu umożliwienia dokonania wpłaty darowizny oraz wysyłki upominku.
4.2.1 Administrator umożliwienia Użytkownikom serwisu wpłatę darowizny w ramach akcji “czytasz? wspieraj”. W związku z powyższym przetwarza on ich dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na pozyskaniu dodatkowego wsparcia finansowego Festiwalu. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania wpłaty darowizny.
4.2.2 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu, w postaci adresu korespondencyjnego, w celu wysyłki upominku, zgodnie z uregulowaniami niniejszej akcji. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona, przez Użytkowników serwisu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowym celu. Podanie adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania upominku.
4.3 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu i Uczestników Festiwalu, którzy kierują korespondencję na adres siedziby Fundacji lub adresy mailowe udostępnione przez Administratora albo kontaktują się telefonicznie.
4.3.1 Celem przetwarzania danych przez Administratora jest prowadzenie korespondencji, udzielanie odpowiedzi na zapytania, rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń.
4.3.2 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, wyrażona poprzez nawiązanie kontaktu i ewentualne przekazanie danych.
4.3.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych sytuacjach może być konieczne do prowadzenia korespondencji, udzielenia odpowiedzi na zapytanie i/lub rozpatrzenia zgłoszenia.
4.4 Administrator przetwarza dane wizerunkowe Uczestników Festiwalu.
4.4.1 Fundacja zastrzega sobie prawo do rejestracji, dowolną techniką, wszystkich wydarzeń mających miejsce podczas Festiwalu. Fundacja może w szczególności utrwalać i rozpowszechniać przebieg Festiwalu w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, sprawozdawczości, jak i promocji lub reklamy Festiwalu i innych imprez organizowanych przez Fundację, a także dla celów promocji lub reklamy samej Fundacji.
4.4.2 W związku z powyższym wizerunek Uczestników Festiwalu może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany, w szczególności w ramach transmisji bądź retransmisji z Festiwalu w dowolnym czasie i miejscu, w sposób i dla wyżej określonych celów.
4.4.3 Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Uczestników Festiwalu zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
5.1 Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram)
5.2 Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili, zwłaszcza w zakresie informowania osób korzystających z poszczególnych mediów społecznościowych o Festiwalu oraz innych podejmowanych przez Administratora aktywnościach, a także promowania różnego rodzaju wydarzeń.
5.3 Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe w celu komunikacji, z osobami odwiedzającymi jego profile, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.
5.4 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na promowaniu Fundacji oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Fundacją.
5.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
6.1 Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
6.1.1 podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartych z nim umów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, firmom kurierskim i Poczcie Polskiej, bankom i operatorom płatności oraz podmiotom powiązanym z Administratorem;
6.1.2 podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią do Administratora z żądaniem udostępnienia danych, wskazując odpowiednią podstawę prawną.

6.2 W ramach akcji “czytasz? wspieraj!” dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayProS.A. Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska  w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.

6.2.1 PayPro S.A.  jest odrębnym administratorem danych osobowych osób wpłacających darowiznę, gdyż samodzielnie ustala on cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, które pozyskał w związku z realizacją wpłaty. 6.2.2.  Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przez PayProS.A.  dostępne są na stronie https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-platnik

6.3 Administrator zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych osobowych Uczestników Festiwalu, w szczególności ich wizerunku, po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody.
6.4 Po uzyskaniu wymaganej zgody, dane osobowe Uczestników Festiwalu, zwłaszcza w postaci wizerunku, mogą być udostępnione przez Administratora agencjom mediowym i marketingowym, celu promocji i reklamy Fundacji, Festiwalu lub innych imprez organizowanych przez Administratora.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
7.1 Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników serwisu oraz Uczestników Festiwalu w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą.
7.2 Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały pozyskane lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie. Po tym czasie są one całkowicie i trwale usuwane.
7.3 Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń – do czasu ich ustawowego wygaśnięcia. Po tym czasie dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. PRAWA
8.1 Każdy Użytkownik serwisu oraz Uczestnik Festiwalu ma prawo do:
8.1.1 dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
8.1.2 żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
8.1.3 żądania usunięcia swoich danych osobowych czyli skorzystania z „prawa do bycia zapomnianym”, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
8.1.4 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8.1.5 przenoszenia danych (art. 20 RODO);
8.1.6 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 21 ust. 2 RODO.
8.2 W stosunku do danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Użytkownik serwisu i Uczestnik Festiwalu mają prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO).
8.3 Użytkownik serwisu oraz Uczestnik Festiwalu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, iż Administrator narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (art. 13 ust. 2 lit. d) RODO).

9. KOMUNIKACJA
9.1 Administrator podejmuje odpowiednie działania, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielać Uczestnikom Festiwalu i Użytkownikom serwisu wszelkich informacji oraz prowadzić z nimi komunikację dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych.
9.2 Administrator prowadzi korespondencję w formie pisemnej, w tym w stosownych przypadkach w formie elektronicznej. Na żądanie Uczestnika Festiwalu lub Użytkownika serwisu, komunikacja może być prowadzona w formie ustnej.
9.3 Administrator zawsze nawiązuje kontakt i przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania lub żądania realizacji praw przysługujących Uczestnikowi Festiwalu lub Użytkownikowi serwisu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące. W takiej sytuacji, Administrator nawiązuje pierwszy kontakt w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania lub żądania.
9.4 Administrator nie pobiera żadnego wynagrodzenia za udzielanie odpowiedzi na żądania o których mowa w § 8 niniejszej Polityki.

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
10.1 Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, a zwłaszcza podjął działania mające na celu zabezpieczenie danych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem osób nieupoważnionych.
10.2 Administrator na bieżąco analizuje ryzyko związane z przetwarzaniem pozyskanych danych osobowych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
10.3 Administrator dużą wagę przykłada do zapewnienia dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu i Uczestników Festiwalu jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
10.4 Administrator podejmuje wszelkie konieczne działania, aby wszystkie podmioty z nim współpracujące, które otrzymają niezbędny dostęp do określonych danych osobowych, zapewniały ich przetwarzanie zgodnie z RODO i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także gwarantowały posiadanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających właściwy stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

DANE KONTAKTOWE
Adres korespondencyjny: ul. Sosnowskiego 4/30, 02-784 Warszawa
Adres e-mail: piotr.duda@fskp.pl