Regulamin

REGULAMIN 

Festiwalu Stolica Języka Polskiego  

4-10 sierpnia 2024  

 

 ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje warunki uczestnictwa w X edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego organizowanego w dniach 4-10.08.2024 w Szczebrzeszynie oraz w Zamościu (zwanego dalej: „Festiwalem”), w szczególności określa zasady wstępu na Festiwal oraz zasady bezpieczeństwa i zachowania się osób obecnych na Festiwalu (zwanych dalej: „Uczestnikami Festiwalu”), a także korzystania przez nie z terenu, na którym jest on przeprowadzany. 

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń z siedzibą w Warszawie, adres: ul. O. Sosnowskiego 4/30, 02-784 Warszawa, posiadająca REGON: 364059630 oraz NIP: 9512409760, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000609783 (zwana dalej: „Organizatorem”).

Festiwal organizowany w Szczebrzeszynie na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. dr Zygmunta Klukowskiego przy ulicy Zamojskiej 70 nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o Bezpieczeństwie Imprez Masowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1870 ze zm.)

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzany jest Festiwal. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Festiwalu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego dowolną techniką przez Organizatora. Organizator może utrwalać i rozpowszechniać wizerunek Uczestników w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, sprawozdawczości, jak i promocji lub reklamy Festiwalu i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora. Zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, obróbkę, powielanie utrwalonego wizerunku, zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, a także publiczne udostępnianie w dowolnym czasie i miejscu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy użyciu różnych technik, zwłaszcza w Internecie, w tym na stronie internetowej: www.stolicajezykapolskiego.pl, w szczególności w ramach transmisji bądź retransmisji z Festiwalu, w tym w postaci materiału promocyjnego Festiwalu. 

 

ROZDZIAŁ II: PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Organizator Festiwalu Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych zarówno uczestników Festiwalu jak i pracowników oraz wszystkich innych osób zaangażowanych w jego przygotowanie.

Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej jako RODO, oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dotyczą dane, [Podział zawijania tekstu]w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. [Podział zawijania tekstu](t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) 

Organizator wdrożył środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Organizator Festiwalu – Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sosnowskiego 4/30, 02-784 Warszawa.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby lub za pomocą adresu e-mail biuro.fskp@gmail.com.

Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników Festiwalu w celu niezbędnym do przeprowadzenia warsztatów i spotkań. Zebrane dane osobowe są przechowywane przez Organizatora przez okres 14 dni i ulegają zniszczeniu Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądania osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych nie jest konieczne do wzięcia udziału w Festiwalu.

Administrator przetwarza dane osobowe osób wspierających akcję „Kawa/Ś/Książki”w celu umożliwienia dokonania wpłaty darowizny w ramach akcji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania wpłaty darowizny.

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które kierują korespondencję na adres siedziby Organizatora, pod adresy mailowe Organizatora lub kontaktują się telefonicznie. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie korespondencji, udzielanie odpowiedzi na zapytania, rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona, poprzez nawiązanie kontaktu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych sytuacjach może być konieczne do prowadzenia korespondencji i/lub rozpatrzenia zgłoszenia.

Administrator przetwarza dane wizerunkowe Uczestników Festiwalu. Wszystkie wydarzenia mające miejsce podczas Festiwalu mogą być rejestrowane dowolną techniką przez Organizatora. Organizator może w szczególności utrwalać i rozpowszechniać przebieg Festiwalu w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, sprawozdawczości, jak i promocji lub reklamy Festiwalu i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

W stosunku do danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), osoba której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 6, 7, 8 i 9 niniejszego Rozdziału. Po tym czasie będą one przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego Rozdziału.

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

12.1. podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartych z nim umów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

12.2. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią do Administratora z żądaniem udostępnienia danych, w tym w szczególności właściwemu organowi sanitarnemu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego w przypadku zdiagnozowania pozytywnego przypadku SARS-Cov-2. 

12.3. upublicznione w oparciu o uprzednią zgodę. 

 Administrator, w sposób świadomy, nie pozyskuje danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli stwierdzi, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła mu swoje dane osobowe, natychmiast je usunie.

 Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 Administrator oświadcza że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE.

 Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

16.1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych. 

16.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne. 

16.3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”). 

16.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

16.5. prawo do przenoszenia danych. 

16.6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. 

 Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Szczegółowe zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie pod adresem: stolicajezykapolskiego.pl/polityka-prywatności

 

ROZDZIAŁ III: UCZESTNICZENIE W FESTIWALU, OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Wstęp na Festiwal jest wolny z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 3 niniejszego Rozdziału.

Małoletni w wieku poniżej 15 lat, może uczestniczyć w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej przez opiekuna prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania godności osobistej innych jego uczestników oraz nienaruszalności mienia publicznego i prywatnego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz inne mienie uczestników Festiwalu, ani za szkody na osobie lub inne wypadki, chyba że zaistniały one z wyłącznej winy Organizatora.

Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do poszanowania zieleni na terenie, na którym organizowany jest Festiwal, w szczególności zakazane jest zaśmiecanie tego terenu – uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do segregowania odpadów i pozostawiania ich w wyznaczonych do tego celu pojemnikach.

Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.

Wszelkie urządzenia techniczne, służące do zapewnienia prawidłowego przebiegu Festiwalu, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez Organizatora Festiwalu, posiadające odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.

Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na Festiwalu powołuje Służby Porządkowe Festiwalu. Osoby wchodzące w skład Służb Porządkowych będą legitymowały się stosownymi identyfikatorami wydanymi przez Organizatora. Osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad Służbami Porządkowymi jest Dyrektor Festiwalu – Piotr Duda.

Dyrektor Festiwalu oraz wskazane przez Organizatora osoby wraz ze Służbami Porządkowymi tworzą sztab organizacyjny Festiwalu.

Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie, na którym organizowany jest Festiwal zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz innych osób upoważnionych przez Organizatora, chyba że są one sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może skutkować nakazem opuszczenia terenu Festiwalu bądź odmową wstępu na teren Festiwalu oraz podjęciem czynności przewidzianych w ust. 12 niniejszego Rozdziału.

W przypadku niezastosowania się do poleceń Służb Porządkowych lub w przypadku zaistnienia okoliczności mogących skutkować narażeniem bezpieczeństwa uczestników Festiwalu Organizator ma prawo wezwać odpowiednie służby (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).

Postanowienia ust. 11 zdanie drugie i ust. 12  niniejszego Rozdziału mają odpowiednie zastosowanie do osób naruszających obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu, o którym mowa w ust. 4 Rozdziału I.

 

ROZDZIAŁ IV: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO I SANITARNEGO

Uczestnicy Festiwalu mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń Organizatora oraz stosowania środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz.861). 

Uczestnicy Festiwalu zobowiązują się do zapoznania się z zasadami i zaleceniami Organizatora odnośnie bezpieczeństwa epidemicznego i sanitarnego przed wejściem na teren Festiwalu.

Uczestnik Festiwalu ma obowiązek we własnym zakresie dbać o zachowanie higieny osobistej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w czasie trwania Festiwalu.

Zalecane jest częste mycie rąk według instrukcji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz dezynfekcję rąk. W toaletach umieszczona jest instrukcja prawidłowego mycia rąk.

W trakcie wydarzenia Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc oraz poruszania się zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora w celu zachowania bezpieczeństwa.

W przypadku wejścia i wyjścia Uczestników na teren lub z terenu Festiwalu, a także w czasie pobytu na terenie Festiwalu zalecane jest zachowanie 1,5 metra odległości od innych uczestników.

ROZDZIAŁ V: AKCJA „Kawa/Ś/Książki” 

Darowizny na cele związane z rozwojem Festiwalu można dokonać za pomocą modułu płatności znajdującego się na stronie Festiwalu pod adresem: stolicajezykapolskiego.pl/kawa-ksiazki po kliknięciu w przycisk „Wpłacam”.

Płatności są obsługiwane przez spółkę PayProS.A. Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935.  

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayProS.A. Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska  w zakresie niezbędnym do obsługi płatności. 

PayPro S.A.  jest odrębnym administratorem danych osobowych osób wpłacających darowiznę, gdyż samodzielnie ustala on cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, które pozyskał w związku z realizacją wpłaty. 

Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przez PayProS.A. dostępne są na stronie https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-platnik 

Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez operatora płatności tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej i bezpośredniego przelewu na konto oraz przelewu w oddziale banku lub na poczcie.

Wspierający może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub dowolną podaną przez siebie kwotę.

Darowizna może zostać przekazana na ogólną działalność Festiwalu bądź na finansowanie wybranego przez Wspierającego wydarzenia, odbywającego się w ramach Festiwalu.

 

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia oraz do dokonania zmian programu Festiwalu, w szczególności w zakresie imprez towarzyszących oraz zaproszonych gości, prelegentów i wykonawców, bądź też w zakresie terminów realizacji poszczególnych punktów programu, o czym powiadomi w trybie wskazanym w ust. 4 niniejszego Rozdziału.

1.1. Uczestnikom Festiwalu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora w związku z odwołaniem Festiwalu lub dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2023 r. i jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.stolicajezykapolskiego.pl oraz będzie udostępniony na terenie, na którym organizowany będzie Festiwal.

Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Festiwalu oraz bezpieczeństwa jego Uczestników. Informacje o zmianie Regulaminu udostępniane są na zasadach wskazanych w ust. 3 powyżej.

 Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.